main.jpg
000013980006__i2__2.jpg
000013980008__i2__3.jpg
000014010003__i2__2.jpg
000014010007__i2.jpg
000014020001__i2.jpg
000014030001__i2__3.jpg
000014030003_2__i2__2.jpg
000014030006__i3.jpg
000014030009__i3.jpg
Debutantes

Photography: Porechnyy Dmitry 

Styling: Olga Demkova

Makeup: Mariya Botneva

 Photography Assistant: Artem Isaev 

Models:  Arina GoncharovaGrace Models 

Fashion by  Shynastore,  Zara,  Sintezia,  Sintezia and  4 a.m.