main.jpg
LOOK1 091A4621.jpg
LOOK1 091A4633.jpg
LOOK2 091A4656.jpg
LOOK2 091A4662.jpg
LOOK2 091A4681.jpg
LOOK2 091A4698.jpg
LOOK3 091A4829.jpg
LOOK3 091A4831.jpg
LOOK4 091A4764.jpg
LOOK4 091A4777.jpg
LOOK4 091A4786.jpg
LOOK5 091A4877.jpg
LOOK5 091A4878.jpg
LOOK6 091A4911.jpg
LOOK6 091A4922.jpg
Galaxy Stranger

 

Photography: Lyubov Lukashenko

Styling: Iris Laricheva

Make Up & Hair: Varvara Akulova

Model: Amina DossymbayevaKostromichova mother agency

Clothes by A.M.GBurenina and Dzhus